Guangzhou trumps Electronic Technology Co., Ltd.

Address: Building 1101.No.187 Nan Da Road . Dashi. Pan Yu Guangzhou

E-mail:chengyiyan@126.com

Tel: 86-20-36334730